سایت جامع خودرو در ایران


» شناسایی و مشخصات کامل renault کولیوس ۲۰۱۸ در ایران ماشین 98

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷


بـا بهره گیـری از آخریـن تکنولـوژی کلیـه امکانـات رفاهـی را کـه رنـو بـرای سرنشـینان فراهـم کـرده، در دسـترس شـما خواهـد بــود. در رنــو کولئــوس ۲۰۱۸ دنیــای جدیــدی در انتظــار شماســت. تجربــه غوطــه وری در یــک محیــط آکوســتیک هماننــد حضــور در یـک کنسـرت زنـده را بـا سیسـتم صوتـی پیشـرفته BOSE تجربـه کنیـد.

صفحـه نمایـش TFT روی داشـبورد را تنظیـم و حالـت رانندگـی دلخواهتـان را از بیـن ۵ سیسـتم پیشـنهادی انتخـاب کنیـد.

هارمونـی نـور محیـط در داخـل کابیـن ترکیـب زیبایـی ایجـاد میکنــد. فراتــر برویــد و جهــان بصــری را بــا LINK2-R کــه بــه تبلــت ۸٫۷ اینـچ متصـل شـده جسـتجو کنیـد. کنتـرل کامـل تجهیـزات خــودرو شــامل مولتــی مدیــا، بلوتــوث، رادیــو و سیســتمهای کمکــی را در دســت داشــته باشــید. هنــگام رســیدن بــه مقصــد بــا یــک فشــار ســاده، بــا کلیــد پــارک اتوماتیــک، خــودرو خــود بــه خــود پــارک میشــود. رنــو کولئــوس بــه همــه چالــش هــا پاســخ میدهــد، بــه شــما بهتریـن تکنولـوژی را ارائـه داده و اسـتفاده از دم را برایتـان آسـان میســازد.

آزادی در جنبش:

شـما بـه کولئـوس خـود نزدیـک میشـوید و کولئـوس شـما را میشناسـد. چراغ هـای »Daylight »روشـن شـده و قفـل درهـا و آیینه هــای جانبــی بــاز میشــوند. میخواهیــد ســاک هایتان را داخــل صنــدوق عقــب بگذاریــد؟ از کلیـد راه دور اسـتفاده کنیـد یـا پـای خـود را زیـر سـپر عقـب حرکـت دهید. درب صنـدوق عقـب بـه صـورت خودکار بـاز شـده و تنهـا در عـرض ۵ ثانیـه حجـم ۵۵۰ لیتـری صنـدوق عقــب در اختیارتــان گذاشــته میشــود. فضــای هارمونیــک عقــب مطابــق نیازهــای شــما تغییــر میکنــد. صندلی هــای عقــب بــه منظــور ایجــاد یــک فضــای وســیع، قابلیــت تــا شــدن دارنــد. کولئوس جدید برای زندگی ماجراجویانه طراحی شده است.

جدول مشخصات کامل فنی renault کولیوس ۲۰۱۸:

جدول مشخصات کامل فنی renault کولیوس 2018

امکانات و ساز و برگ renault کولیوس ۲۰۱۸:

ABS کمک ترمز اضطراری

• کیسه هوای جلو و پهلویی راننده و سرنشین به همراه کیسه هوای پرده ای (۶ شماره)

 • پشت سری قابل تنظیم برای صندلی های جلو و عقب

• پشت سری جلو با تنظیم شیب

• قفل مرکزی

• سیستم نمایشگر باد تایرها

• سیستم مهار پایداری به همراه سیستم کمک به آغاز جنبش در سربالایی (Assist Hill)

• ISOFIX

• LED به کار رفته در آینه های پهلویی

• چراغ های روز LED به شکل C

• چراغ LED عقب با طراحی نوین

• چراغ های هالوژن جلو

• چراغ مه شکن جلو با توانایی چرخش در پیچ جاده

• آیینه های پهلویی برقی تاشو همراه با گرمکن

• چراغ های خودکار و سنسور باران

• حالت رانندگی اکو / نشانگر جایگزینی دنده دستی در حالت اکونومی

• تهویه خودکار دوگانه با کانال هوای سرنشینان عقب

• جاسیگاری و فندک

• کنسول مرکزی متحرک به چهره کشویی

• جا لیوانی خنک شونده

• سنسور پارک عقب و جلو به همراه دوربین دید عقب

• شیشه بالابر جلو و عقب برقی

• خروجی ۱۲ ولتی درکنسول مرکزی و صندوق عقب

• بلوتوث و دکمه فرمان صوتی روی غربیلک فرمان

کروز مهار و اندک کننده سرعت

• فرمان چرمی

• صندلی های تاشوی عقب با توانایی جداسازی ۴۰:۶۰ مجهز به کنسول

• ۲ شماره جا لیوانی صندلی های عقب

• آینه عقب الکتروکرومیک خودکار

• سانروف برقی پانورامیک

• صندلی های برقی چرمی مشکی

• کلید هوشمند renault با بسته شدن درب از راه دور

• اسکید جلو نقره ای

• تزیینات درونی چرم فابریک مشکی

• هشدار نقطه کور با هشدارحفاظت پهلو

• ترمز دستی الکترونیکی

• چراغ روشنایی محفظه میان یا میانی جلویی

• چراغ روشنایی رودری های جلو و عقب

• چراغ های LED کامل (نور پایین و بالا) خودکار

• اتو پارک (Assist Park)

• مانیتور لمسی ۷٫۸ اینچ

• سیستم صوتی BOSE به همراه ۱۳ شماره بلندگو

• داشبورد با چراغ روشنایی پیرامون

• صندلی های رده جلو برقی گرم شونده و خنک شونده

• صندلی های رده عقب مجهز به گرمکن

• صندلی برقی راننده با تنظیم گودی کمر

• آنتن کوسه ای

آپشن:

• دسترسی به صندوق عقب با عملکرد سنسور حرکتی با جنبش پا

• صندلی های چرمی مشکی، قهوه ای و یا خاکستری روشن

• چرخ های آلیاژی ۱۸ اینچ ۲ رنگ

رنگ‌بندی renault کولیوس ۲۰۱۸:لینک منبع

چه امتیازی می دهید؟
5 / 4.00
[ 1 رای ]
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.آخرین دیدگاه‌ها

    مطالب محبوب
    اینستاگرام